Contact us home / contact

Contact HANYA Group

No.285 Xinxian Road Tianling Town, Jiashan Zhejiang China

Tel:  +86 573 84932666; +86 573 84933666   

Fax: +86 573 84953666

Email: info@hanya.group

Web:   www.hanya.group name tel title e-mail content
Contact Us:

info@hanya.group

Office: 9th Floor, CBC 1, Nanyuan Street,
Hangzhou Zhejiang Province 311100
Factory: No. 285 Xingxian Road Tianling Town,
Jiashan Zhejiang Province 314109

© 2018 Hanya Group. All rights reserved.